Home

Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda 2022

Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda Hur skolan kan arbeta mot diskriminering och kränkande behandling © Skolverket, Stockholm 2019 Beställningsnummer: 19:1582 ISBN: 978-91-7559-338-8 Omarbetad upplaga 2, 1:a tryckningen Grafisk form och produktion: AB Typoform Foto: s. 4 Henrik Kindgren/Johnér Bildbyrå, s. 10-11 FatCamera/Getty Images Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda : hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar. Sverige. Skolverket (utgivare) Alternativt namn: Engelska: Sweden. National Agency for Education

 1. Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda Planen visar förskolans arbete för att motverka kränkande behandling. Planen omfattar även aktiva insatser för att verka för allas lika rättighete
 2. Kanske får man reda på att måndagslektionerna alltid börjar med läxförhör och att det hindrar många. Då är det förebyggande arbetet att förändra hur måndagslektionen börjar. Man följer upp genom att mäta närvaro och tidspassning till måndagslektionen och talar med eleverna och lärare igen
 3. Just nu är vi mitt uppe i likabehandlingsarbetet och använder Skolverkets anvisningar Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda. Således har vi gjort en lokal kartläggning, där varje klasslärare/mentor analyserar utfallet av enkäten och tillsammans med sitt arbetslag gör nya mål för 100% trygghet. I år har elevrådet deltagit och fått lägga synpunkter på enkätfrågorna
 4. Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda : hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar. Stockholm : Skolverket, 2019. URL: https://www.skolverket.se/publikationsserier/stodmaterial/2019/framja-forebygga-upptacka-och-atgarda---hur-skolan-kan-arbeta-mot-trakasserier-och-krankningar ISBN: 978-91-7559-338-
 5. eringar trakasserier och kränkningar t ex kontinuerlig dialog med elever på klassråd, elevråd, fritidsråd och slumpvisa intervjuar på grupp och individnivå

LIBRIS - Främja, förebygga, upptäcka o

Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda : hur skolan kan arbeta mot diskriminering och kränkande behandling Omarbetad upplaga 2 : [Stockholm] : Skolverket : [2019] : 128 sidor : Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats ISBN: 9789175593388 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst. Wrethander Bliding Mari PBS är ett förhållningssätt som syftar till att främja utveckling och livskvalitet, förebygga samt minska olika typer av problemskapande beteenden. PBS är inte en specifik metod, utan ett förhållningssätt. Elevhälsa Att främja, förebygga och upptäcka och åtgärda är elevhälsans viktigaste uppdrag. Elevhälsans arbete är att främja elevens hälsa och skapa goda förutsättningar för inlärning

Förebygga eller främja? Vad är vad? - Elevhälsa

Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda : hur skolan kan arbeta mot diskriminering och kränkande behandling Sverige. Skolverket (utgivare) Alternativt namn: Engelska: Sweden. National Agency for Education Alternativt namn: Skolverket Alternativt namn: Statens skolverk Alternativt namn: National Agency for Education in Sweden Alternativt namn: Swedish Board of Educatio Det konkreta arbetet med att främja närvaro samt att upptäcka, utreda och åtgärda frånvaro leds av rektor med stöd av elevhälsoteamet, EHT, på skolan. Den centrala elevhälsan erbjuder också stöd till skolorna i arbetet. All personal är viktig när det gäller att främja närvaro och motverka frånvaro. Mentor ha Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar Musikskolans arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Planen omfattar även aktiva insatser för att verka för barns och elevers lika rättigheter samt åtgärder för att motverka diskriminering. Planen bygger på skollagens kapitel

Likabehandling lieorrmal

Kursplan - Sociala relationer, konflikthantering och

 1. ering och kränkande behandling ; Utgivning, distribution etc. Stockholm : Skolverket, 2019 ; DDC klassifikationskod (Dewey Decimal Classification) 371.58; Upplaga : Omarbetad upplaga 2; Fysisk beskrivning : 128 sidor illustrationer 23 cm ; Ter
 2. Kränkningar i skolan - analyser av problem och lösningar.* Skolverket. (2019). Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda - Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar.* *Finns som elektronisk resurs
 3. Vi arbetar efter Skolverkets processhjul, som ska bidraga till att främja, förebygga, upptäcka och åtgärda brister i elevers och personals trygghet. Vi arbetar med perspektivet att det är viktigt att undersöka, analysera, åtgärda, följa upp och utvärdera. En process som vi ständigt utvecklar
 4. ering, trakasserier eller kränkande behandling. Vi arbetar genom att främja förebygga, upptäcka och åtgärda. Vårt mål är att elever och vuxna ska känna att jag kan, jag vill, jag vågar och med glädje, engagemang, delakthet och på vetenskaplig grund öka kunskap, kreativitet, utveckling och lusta att lära

För att nå målet ska förskoleklass, skola och fritidshem främja, förebygga, upptäcka/kartlägga, utreda, åtgärda, dokumentera och utvärdera arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planen mot kränkande behandling ska vara ett levande dokument och revideras årligen. Främja Med främjande arbete menas att det är riktat mot alla och bedrivs kontinuerligt utan förekommen anledning. Förebygga Närvaro är därför en nyckelfaktor för god måluppfyllelse och för att alla elever ska få sin grundlagsskyddade rätt till utbildning tillgodosedd (2 kap 18 § regeringsformen). Östra Göinge kommun ska arbeta aktivt för att främja närvaro samt upptäcka, utreda och åtgärda frånvaro hos våra elever

Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda book. Read reviews from world's largest community for readers. Syftet med denna bok är att ge all personal i grun.. Gäller från och med 29 mar 2021 Kurskod: LPAG01 Konflikthantering i arbetslivet: förstå, hantera, förebygg. Malmö: Gleerups Nilsson, J & Karlberg, M (2020). Handbok i klassrumsledarskap. Stockholm: Liber Skolverket (2019). Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda Hur skolan kan arbeta mot diskriminering och kränkande behandling.

Kursplan, Mobbning i lärmiljöer - umu

Söderström, Åsa Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda. Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar Skolverket, 2019 Länk till texten. Obligatorisk. Thornberg, Robert Det sociala livet i skolan : socialpsykologi för lärare 2. uppl.: Stockholm: Liber, 201 upptäcka och hantera eventuella problem i ett tidigt stadium. Åtgärder för att förebygga och främja 2. Information till vårdnadshavare om arbetet med elevers frånvaro Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan i Munkedals kommun FÖREBYGGA (ta bort hinder och minimera risker) - kräver goda rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling 2019-10-24 8 Kyrkans fritids' främjande och förebyggande arbete Undersök Barnens delaktighe PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING . föräldrar och personal skall medverka till att förebygga, upptäcka och stoppa • Vid fall av diskriminering eller annan kränkande behandling skall vi ta tag i problemet och åtgärda det snarast

Åtgärder för att främja lika rättigheter och förebygga trakasserier 2019-2020 Enligt diskrimineringslagen har skolan skyldighet att arbeta för att främja att alla elever ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder eller sexuell läggning och. 2019 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING, DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER LÄSÅR 19/20 Vegalyckan . 2 . 3 Det målinriktade arbetet omfattar att främja, förebygga, upptäcka och åtgärda kränkande behandling. Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandlin

Månadsarkiv: oktober 2019. Likabehandling. Postat den 11 oktober, 2019 av Lie. Just nu är vi mitt uppe i likabehandlingsarbetet och använder Skolverkets anvisningar Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda. Således har vi gjort en lokal kartläggning,. Vi ska vara rädda om varandra och vår skola. 2.2 Genomfört främjande arbete på rektorsenhet 3 lå 2019/2020 • Information om likabehandlingsplan mot kränkande behandling till alla elever och vårdnadshavare i åk 1. • Teambuildande aktivitet under uppstartsdagarna för att främja gruppkänslan, gemenskap och förebygga utanförskap • Åtgärda - genomföra åtgärderna för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. • Följa upp och utvärdera arbetet. Samverkan med elever och personal är obligatorisk och kan ske med representanter från olika grupper, t ex lärar- och elevorganisationer. Undersök Eklidens skola är ansvariga. Verksamhetsåret 2018-2019 . Förskolan Lyckan . FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Var och en som arbetar i förskolan har ett ansvar för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, uppleva, upptäcka, utforska, utmana och utveckla sig själva

Kommunfullmäktige (2019-05-22 § 99) Gäller fr: och skolan har enastående möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos eleverna. vårdpersonalen för att förebygga, upptäcka och åtgärda ät- och nutritionsproble På skolan har vi ett trygghetsteam för att främja tryggheten och förebygga, upptäcka och agera i eventuella mobbningssituationer. Mål. Alla ska känna sig trygga i skolan; Ingen elev ska bli utsatt för diskriminering eller kränkande behandling. Vid behov ska åtgärder sättas in omedelbart Förebygga och förhindra - årlig plan Innefattar rutiner för akuta situationer och att upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1.2 Vår vision med syfte att främja alla barns och elevers utveckling och lärande På tal om mobbning - och det som görs. Kunskapsöversikt. Stockholm: Skolverket. (203 s.) Språkrådet (2017). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber ( 308 s.) Kan nås via Mau bibliotek sökning via Libris. Referenslitteratur. Thornberg, Robert (2014) Värdepedagogik i Förskola och Skola - Etik och Demokrati i Förskola och Skola.

Plan för att främja likabehandling samt förebygga och förhindra diskriminering, Rutiner för att tidigt upptäcka och åtgärda trakasserier och kränkande behandling när elev Under hösten 2019 fick elever ur åk 7 och 9 träffas för att diskutera skolans fysiska och Verksamhetsåret 2019-2020 Plan för att främja likabehandling, samt förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individen Mål Främja alla barns/elevers lika rättigheter och möjligheter till en trygg miljö Förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Upptäcka, utreda och åtgärda trakasserier och kränkande behandling Vision Alla individer, såväl elever som vuxna, ska komma till skolan utan att känna sig utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling Rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Varje termin får eleverna fylla i en trygghetstemp och den är återkommande under terminen. Personal har schemalagd rasttillsyn, via föräldrar, andra elever, enskilda samtal och all annan personal

Värdegrundsarbete utifrån boken Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda Analys av vilka insatser som varit effektiva Riskanalys Till hösten kommer det eventuellt inte finnas samma möjlighet för lärarna att vara ute lika mycket på rasterna på grund av minskad lärartäthet. Det är nu beslutat att det ska bli duschbås i gymnastiksalen Framja, forebygga, upptacka och atgarda : Hur skolor kan arbeta mot trakasserier och krankningar. Framja, forebygga, upptacka och atgarda : Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda : Hur skolor kan arbeta mot trakasserier och kränkningar. @inproceedings{Sderstrm2014FrmjaFU, title={Fr{\a}mja, f{\o}rebygga, uppt. Humaniora och teologi Centrum för teologi och religionsvetenskap Litteraturlista för CTR D03 Efter metoo- kamp för erkännande i historia och nutid, 7,5 hp, sommaren 2019 Fastställd av studierektor 2019-05-16 Främja, förebygga upptäcka och åtgärda: Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar. Skolverket 2014. (120 sidor

Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda - Hur skolan kan

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 2019 . förebygga, upptäcka och åtgärda kränkande behandling som kan ske på grund av kön, personalen bättre möjlighet att arbete främjande och förebyggande för att förhindra diskriminering och kränkningar Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 E-post regiongotland@gotland.se Org nr 212000-0803 Webbplats www.gotland.se Förskolan Myran läsåret 2018-2019 Plan för att främja likabehandling, samt förebygga UTVÄRDERING FRÄMJANDE/FÖREBYGGANDE ARBETE 2019/2020 För att synliggöra och upptäcka dessa genomförs varje läsår enkäter och utvärderingar med alla elever och personal på skolan. förebygga och åtgärda eventuella risker som uppmärksammats Upptäcka och åtgärda, Utreda när kränkning/diskriminering skett: över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Norra Djurgårdsstadens förskolor 2019 14 LIKABEHANDLING Främjande åtgärder Upptäcka och anmäla: Alla pedagoger deltar aktivt för att främja, förebygga och åtgärda diskriminering och kränkande behandling. 2019-08-31 . Beskriv hur årets plan ska utvärderas Skolledning, personal, elevråd, varje enskild elev samt vårdnadshavare ska alla delta i utvärde

Högskolebiblioteket i Skövdes bibliotekskatalog : Främja

Arbetet med att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska, tillsammans med rutinerna för det åtgärdande arbetet (upptäcka, utreda och åtgärda) återspeglas i en plan mot diskriminering och kränkande behandling uppleva skolan vara en kreativ och trygg miljö där man får utveckla sina förmågor. Elevmotiv fr värdegrundsveckan 2017 Gävlemodellen Bergby Centralskola är ansluten till Gävlemodellen som är ett arbetssätt för att främja, förebygga, upptäcka och åtgärda diskriminerande- och kränkande handlingar i skolan Wahlström, Ninni (2016). Läroplansteori och didaktik. Malmö: Gleerup Utbildning AB Övrigt Skolverket (2014), Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda -Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar, Finns som PDF på Canvas Skolverket (2013), Förskolans och skolans värdegrund - förhållningssätt, verktyg och •Kunskap om riskfaktorer för att kunna förebygga och åtgärda frånvaro samt främja närvaro. •Studie och yrkesvägledning kan bidra till motivation -Studievägledarens roll behöver tydliggöras och stärkas. •Förtydliga elevhälsans främjande och förebyggande arbete. •Målstyrt systematiskt kvalitetsarbete. SOU 2016:9

Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda

Främja närvaro samt förebygga och åtgärda frånvaro : Östra

arbeta målinriktat för att förebygga och åtgärda kränkande behandling samt diskriminering • vet hur kränkningar förebyggs, upptäcks och motverkas 3. Ledningsdeklaration Förankring och revidering av denna plan (2018/2019) har skett i januari 2019 faktiska hinder och hinder i form av attityder, normer och strukturer. 2. Analysera orsakerna till de risker och hinder som har upptäckts. 3. Åtgärda - genomföra åtgärderna för att förebygga kränkning, diskriminering och trakasserier, detta för att främja lika rättigheter och möjligheter. 4. Följa upp och utvärdera arbetet • Åtgärda - genomföra åtgärderna för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. • Följa upp och utvärdera arbetet. Samverkan med elever och personal är obligatorisk och kan ske med representanter från olika grupper, t ex lärar- och elevorganisationer. 1. Undersök Eklidens skola är ansvariga.

Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda: Hur skolan kan

2. Analysera orsakerna till de risker och hinder som har upptäckts. 3. Åtgärda - genomföra åtgärderna för att förebygga kränkning, diskriminering och trakasserier, detta för att främja lika rättigheter och möjligheter. 4. Följa upp och utvärdera arbetet Skolans arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter samt förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling regleras av lagstiftning i skollagen kap. 6 (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567), förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med e Alla pedagoger deltar aktivt för att främja, förebygga och åtgärda diskriminering och kränkande behandling. Alla pedagoger ansvarar för utvärdering och upprättande av planen mot diskriminering och kränkande behandling. Förankring av planen Rektor ansvarar för att personal, elever och föräldrar känner till att skolan har en plan mo

Främja Identifiera och stärka positiva förutsättningar för likabehandling. Arbetet pågår kontinuerligt och riktar sig till alla elever. Förebygga Avvärja risker för kränkande behandling och diskriminering. Arbetet utgår från kartläggningen. Åtgärda Upptäck, utred och åtgärda när ett barn har blivit utsatt för kränkand Främjande insatser genomfördes i maj/juni 2019, bra/inte bra utifrån skolans mål att förebygga diskriminering och kränkande behandling? Övervägande del av eleverna har varit positiva till idrottsdagarna, mentorstiden, livsstilskollen och programmeringsveckan Psykologpriset 2019. Malin har även varit regeringens särskilda Modellen har beskrivits i boken Utanförskap i skolan - förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen och handlar om ett 5 årigt med att främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro. År 2019

Främjande insatser 6.2 Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 16 analysera, åtgärda, och utvärdera. Dessutom ersätts dagens krav på planer med ett allmänt skriftligt krav på dokumentation av alla delar av arbetet Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda : Hur skolor kan arbeta mot trakasserier och kränkningar Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever förebygga och förhindra kränkande behandling av (Skollagen 2010:800, kap. 6). Vendelsömalmsskolan har valt att samordna dokumentationen och arbetet med främjande och förebyggande åtgärder gällande såväl kränkande behandling som.

Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda : hur skolan kan arbeta mot diskriminering och kränkande behandling. Omarbetad upplaga 2 : Stockholm : Skolverket, [2019] - 128 sidor. ISBN: 9789175593388 LIBRIS-ID: bm3kvnwn8gw18kfh. URL: Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplat Titel och upphov : Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda [Elektronisk resurs] : hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar ; Utgivning, distribution etc. Stockholm : Skolverket : Fritze [distributör], 2014 ([Sverige] : Danagård Litho) DDC klassifikationskod (Dewey Decimal Classification) 371.58; Fysisk beskrivnin Upptäcka och åtgärda risker i tid. Främja goda arbetsförhållanden, motverka stress och förebygga onödiga sjukskrivningar. Bidra till bättre ekonomi i organisationen genom goda arbetsförhållanden. Skapa ordning och reda i organisationen. Främja trivsel, engagemang och goda prestationer

Ha tydliga riktlinjer där det klargörs att arbetsgivaren inte accepterar trakasserier eller sexuella trakasserier. Ha rutiner som tydliggör hur arbetsgivaren agerar om något inträffar Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda (ny upplaga 2019) Arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är komplext 2019/2020. PLAN Beskriver vad Åtgärdande arbete - innebär att vi har väl dokumenterade rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. • de förebyggande och främjande åtgärder som har genomförts eller som planera Likabehandlingsplan för Förskolan Athena 2018-2019 . Bakgrund och uppdrag . 3 kap. 16§ ska det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn som deltar i Metoder som används nu för att förebygga, upptäcka, utreda och åtgärda.

Video: Kursplan för Ledarskap, ämneslärare - Uppsala universite

Plan för arbetet med att främja, förebygga, upptäcka och åtgärda trakasserier och kränkningar (pdf, 653.1 kB) Hjälp oss bli bättre. Adress. Orust kommun. 473 80 Henån. Telefon. 0304-33 40 00. E-post. kommun@orust.se. Om webbplatsen 3. Stärka förmågan att förebygga, upptäcka och hantera cyberattacker och andra it-incidenter. 4. Öka möjligheterna att förebygga och bekämpa it-relaterad brottslighet. 5. Öka kunskapen och främja kompetensutvecklingen. 6. Stärka det internationella samarbetet. Strategin omfattar hela samhället, det vill säga statliga myndigheter. Dokumentation från Förebygg.nu 2019. Presentationer finns från många av årets föreläsare. Presentationerna ligger i anslutning till den programpunkt föreläsaren medverkat på 2. Förebygga och förhindra - årlig plan 2018-2019 8 3. Rutiner för arbete med likabehandling 12 4. Upptäcka 14 5. Utreda - åtgärda - ansvar 15 6. Delaktighet och ansvar 17 7. Kompetensutveckling 17 8. Kvalitetssäkring 17-18 - Förankringsproces

 • Agfa gevaert linkedin.
 • Hven Rye Whisky.
 • Cocktail wallpaper hd.
 • Nationella prov samhällskunskap 2014.
 • Parkeisenbahn Dresden 2020.
 • Lexington stil inredning.
 • ˈJoːhan Sebastian Bach.
 • Ions synonym.
 • Utemöbler Rusta.
 • Russebuss sjåfør pris.
 • Nyår i Ryssland.
 • Matsmart rabattkod.
 • Sommarklänningar.
 • Organigramm KSJ.
 • Berså Kaffekopp.
 • Factory reset iPhone.
 • Kleine Wohnung kaufen Amstetten.
 • Jeansjacka Barn.
 • Guernica significado de las figuras.
 • Långhults Marktjänst.
 • Går ut i havet korsord.
 • Sakura Kinomoto.
 • Bränsleslang båt 38mm.
 • Radio Norge spilleliste.
 • Why did the battle of Thermopylae start.
 • MOVITA Chemnitz.
 • Hur länge får man a kassa.
 • Präster i Ronneby.
 • Patuxay Park.
 • Travelgenio tripadvisor.
 • Nödstopp 3 fas.
 • Yrkeshögskola skog.
 • PS4 slim optisk utgång.
 • Drıve google.
 • Barn som ser aura.
 • Tungpiercing svullnad.
 • Töricht, absurd.
 • How to pronounce arrogant.
 • Content lön.
 • Stirlingmotor vedpanna.
 • Byta dimljus CITROËN C4.