Home

Klor sensibiliserande

Klorgas är en gulgrön gas med en mycket stark lukt och reagerar direkt med de flesta ämnen. Gasen är giftig och skapar stor irritation i andningsorganen vid inandning, vid högre koncentrationer är den dödlig, dock krävs det en koncentration på 1 000 ppm, jämfört med de 3,5 ppm som krävs för att man överhuvudtaget skall känna lukten av ämnet Ar klor ennsibiliserande kemikalie. Fratskada eller overkanslighet (sensibilisering). Nar du vet hur farlig kemikalien ar och hur lange kemikalien ska hanteras kan allylklorid (3-Klorpropen) t+, F. Information till lakare: Symtom som kan upptrada ar andnod, hosta, illamaende, mag- och tarmbesvar Klorgas irriterar och kan vara livsfarlig. Kontakt med klor i små koncentrationer (ca 3 mg/m 3) kan efter en halv timme medföra irritation, hostning och huvudvärk. En tio gånger större koncentration kan leda till kraftig irritation i ögonen, näsan och struphuvudet, tårflöde och hosta

Klor - Wikipedi

Scapa Bedding: Ar klor ennsibiliserande kemikali

(klor). EUH207 Varning! Innehåller kadmium. Farliga ångor bildas vid användning. Se information från tillverkaren. Följ skyddsanvisningarna. EUH208 Innehåller <namnet på det sensibiliserande ämnet>. Kan orsaka en allergisk reaktion. EUH209 Kan bli mycket brandfarligt vid användning EUH209A Kan bli brandfarligt vid användning • Lukt: Luktar klor • Lukttröskel: Ej bestämd. • pH-värde: Ej bestämd. • Tillståndsändring Smältpunkt/smältområde: -20 bis -30 °C Kokpunkt / kokområde: Ej bestämd. • Flampunkt: Ej användbar. • Lättantändlighet (fast, gasformig): Ej användbar. • Tändtemperatur: Sönderdelningstemperatur: Ej bestämd

Klor, klordioxid. 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 11.1 Information om de toxikologiska effekterna: Akut toxicitet: LD 50, oralt, råtta: 1 200 mg/kg LD 50, dermalt, kanin: > 5 000 mg/kg (Ovanstående data gäller för Natriumklorat). Irritation och frätning: Inandning: Kan vara irriterande. Hud: Kan vara svagt irriterande Produkten innehåller en liten mängd av ett sensibiliserande ämne. Kontakt med ögonen Kan orsaka tillfällig ögonirritation. 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Anmärkningar för läkaren Inga specifika rekommendationer. AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 5.1. Släckmede Den kommersiella produkten Kathon CG är sensibiliserande 5-Klor-2-metyl-3-isotiazolon: LC50 Inhalerat råtta 4h: <0,2 mg/l LD50 Oralt råtta: 53-60 mg/kg kroppsvikt LD50 Dermalt kanin: 80 mg/kg kroppsvikt Den kommersiella produkten Kathon CG är sensibiliserande IRRITATION Kan milt irritera ögonen och huden. FRÄTANDE EFFEK

Ämnen som medför olycksrisk -säkerhetsanvisningar: Klor

Lukt Klor. Färg Vit. Beskrivning av lösningsförmåga Löslig i vatten. Relativ densitet 1,00 g/cm Sensibilisering Produkten är inte klassificerad som sensibiliserande. Cancerframkallande egenskaper Produkten är inte klassificerad som cancerogen Marsvin Sensibiliserande OECD 406 Produkten innehåller små mängder av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1), blandning. Personer med känd allergi kan uppvisa allergisk reaktion mot produkten. Produkten behöver inte klassificeras Sensibiliserande på huden 1 H317 Allvarlig ögonskada 1 H318 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1) 55965-84-9 < 15 PPM Akut toxicitet 3; Inandning H331 Akut toxicitet 3; hudrelaterad H311 Akut toxicitet 3; Oral H301 Frätande på huden 1B H314 Sensibiliserande på huden

Marsvin Sensibiliserande OECD 406 Produkten innehåller små mängder av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1), blandning, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Personer med känd allergi kan uppvisa allergisk reaktion mot produkten. Produkten behöver inte klassificeras Innehåller små mängder av sensibiliserande ämnen: reaktionsblandning av 5-klor- 2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8

Klorallergi - Eksemfri - Atopiskt eksem, hudutslag och allerg

 1. Innehåller små mängder av sensibiliserande ämnen: blandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3: 1) (C(M)IT/MIT (3:1)) Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8. Produktens/ Identifierare beståndsdelens nam
 2. Produkten är inte klassificerad som sensibiliserande vid hudkontakt, men innehåller låga halter av konserveringsmedel eller andra biocider som kan ge allergisk reaktion: reaktionsblandning av 5-klor- 2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) Innehåller små mängder av sensibiliserande ämnen: glyoxa
 3. natriumhypokloritlösning % aktivt klor, cas-no 7681-52-9 Organism Testtyp Exponeringstid Värde Slutsats Testmetod Källa Bakterier Icke-sensibiliserande OECD TG 406 Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts. Mutagenitet i könsceller: Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha.
 4. Produkten är inte klassificerad som sensibiliserande vid hudkontakt, men innehåller låga halter av konserveringsmedel eller andra biocider som kan ge allergisk reaktion: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on / 2-metyl-2H-isotiazol-3-on 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on Version:1.01 5/
 5. ivt klor 7681-52-9 231-668-3 01-2119488154-34 -1 - <2,5% Met. Corr. 1, Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 3 H290, H314, H318, H400, H410, Luftvägs-/hudsensibilisering Produkten innehåller inga sensibiliserande ämnen. Mutagenicitet i könsceller Ej tillämplig Cancerogenicitet Produkten innehåller inga cancerogena ämnen. 7/ 11
 6. Innehåller aktivt klor: 0,05 - 0,07g / 100g Använd biocider säkert. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. 2.3 Andra faror Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne utskriven av Aquacode med Qualisys SUMDAT SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272.
 7. Följande ämnen som ingår i produkten är sensibiliserande, men ingår inte i sådan halt att produkten klassificeras som sensibiliserande: 4,5-diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on, Jod-2-propynylbutylkarbamat, 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on

Efter kontakt med klorerat vatten kan man få röda ögon eller hudutslag, särskilt om man för övrigt har känslig hud. Hos vissa blir besvären extra uttalade och många undrar därför om de drabbats av klorallergi.Allergi är däremot en reaktion som beror på att immunförsvaret aktiveras, men någon riktig allergi mot klor existerar egentligen inte Lukt Klor. Färg Vit. Beskrivning av lösningsförmåga Löslig i vatten. Relativ densitet Ingen information tillgänglig Sensibilisering Produkten är inte klassificerad som sensibiliserande. Cancerframkallande egenskaper Produkten är inte klassificerad som cancerogen

Produktnamn Klor reagens Cl₂-3 (vätska) för klortest (DPD) 0.010 - 6.00 mg/l Cl₂ fri klor: Cl₂-1 and Cl₂-2 total klor: Cl₂-1, Cl₂-2, and Cl₂-3 600 Tests Spectroquant® Verkar sensibiliserande med allergiska symtom på predisponerade personer Aktivt klor . Undantag: Kemiska produkter kan även påverka hälsan, till exempel genom sensibiliserande (allergiframkallande) konserveringsmedel och parfymer. Genom att ställa miljö- och hälsokrav minskar påverkan på miljö och människa vid användning av produkterna Sida: 1 / 7 Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Datum för utskrift: 12.01.2015 Versionsnummer 6 Omarbetad: 12.01.2015 39.6.6 * AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget • 1.1 Produktbeteckning • Handelsnamn: Flytande klor • CAS-nummer Eftersom CMIT/MIT är sensibiliserande och ofta ger upphov till märkning med kompletterande farokod EUH208 så kan alltså märkningsuppgifterna förändras från och med 2020-05-01. Notera dock att uppgifter om ämnet som är knutna till reglerna i detergentförordningen inte förändras genom ATP 13, och ämnets namn enligt den internationella nomenklaturen för kosmetiska produkter. ett sensibiliserande ämne. Stänk i ögonen kan ge: Tillfällig irritation. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Inga specifika rekommendationer AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 5.1 Släckmedel Lämpliga släckmedel: Produkten är inte direkt antändbar

Sensibilisering - Wikipedi

Ämnena är antingen PBT- och vPvB-ämnen, reproduktionstoxiska eller sensibiliserande vid inandning och förekommer bland annat som tillsatsämnen i elektronik, polymerer, färger och olika typer av lim. Förslaget är ute på konsultationsrunda hos företag och allmänhet fram till 5:e Juni och den slutliga rekommendationen för hur tillståndsreglerna ska tillämpas för de olika ämnena. Sensibiliserande effekter Kan orsaka allergisk hudreaktion. (1,2-benzisotiazol-3(2H)-on; 2-metyl-2H-isotiazol-3-on; 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1)) enligt förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatabla b) Lukt klor c) Lukttröskel Ej angiven d) pH-värde 13,5 e) Smältpunkt/fryspunkt -16 °C f) Initial kokpunkt och kokpunktsintervall 111 °C g) Flampunkt Ej angiven h) Avdunstningshastighet Ej angiven i) Brandfarlighet (fast form, gas) Ej tillämpligt j) Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns Ej angiven k) Ångtryck 1,70 kP

Vid höga temperaturer avges giftiga gaser och ångor av klor. Andra upplysningar Andra upplysningar Utsätts syran för starkt solljus gulfärgas den - bildning av fri klor. AVSNITT 11: Hudsensibilisering, humandata Lapptest på frivilliga försökspersoner visade inte på sensibiliserande egenskaper I enlighet med förordning (EG) 2015/830 3/9 Flügger Flutex 7S+ 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Produkten innehåller ämnen, som kan utlösa en allergisk reaktion hos redan sensibiliserade personer Sida: 1 / 8 Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Datum för utskrift: 12.01.2015 Versionsnummer 5 Omarbetad: 12.01.2015 39.6.6 * AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget • 1.1 Produktbeteckning • Handelsnamn: Chockklor • CAS-nummer Sensibiliserande effekter ej sensibiliserande. Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter Ingen indikation på cancerogenitet hos människan. Det finns ingahänvisningar på mutagenitet av människans könsceller. Det finns inga indikationer på reproduktionstoxicitet hos människan

Ford ju2 fusion

Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor). 2.3 Andra faror Produkten skall förses med barnsäker förslutning och kännbar varningsmärkning vid försäljning till Ej sensibiliserande. Mutagenitet i könsceller Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara. % AKTIVT KLOR LD50 råtta 24h: 8200 mg/kg Oralt Frätande/irriterande på huden Produkten är frätande. Allvarlig ögonskada/ögonirritation Orsakar allvarliga frätskador på ögon. Kontakt med ögonen kan förorsaka irreversibla ögonskador. Luftvägs-/hudsensibilisering Produkten är inte klassificerad som sensibiliserande EUH208 Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one · Luftvägs-/hudsensibilisering Vid längre exponering möjlig sensibiliserande effekt genom hudkontakt. · CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper Produkten är inte klassificerad som sensibiliserande vid hudkontakt, men innehåller låga halter av konserveringsmedel eller andra biocider som kan ge allergisk reaktion: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on / 2-metyl-2H-isotiazol-3-on 2-metyl-2H-isotiazol-3-on Version:1 5/ Följande ämnen som ingår i produkten är sensibiliserande, men ingår inte i sådan halt att produkten klassificeras som sensibiliserande: 4,5-diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on, Jod-2-propynylbutylkarbamat, 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on, 2-metyl-2H-isotiazol-3-on, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-o

reaktionsblandning av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1), cas-no 55965-84-9 Organism Testtyp Exponeringstid Värde Slutsats Testmetod Källa Marsvin Sensibiliserande OECD 406 Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier. Sök kurs och kursplane tris (2-klor-1-metyletyl)-fosfat Oral LD50 632 mg/kg (rat) · Primär retningseffekt: · Frätande/irriterande på huden Lätt irritation möjligt · Allvarlig ögonskada/ögonirritation Lätt irritation möjlig. · Luftvägs-/hudsensibilisering Vid längre exponering möjlig sensibiliserande effekt genom hudkontakt

enligt Förordning (EG) nr 1907/200

Hållbarhetskrav för Begränsningar av specifika ämnen

5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on / 2-metyl-2H-isotiazol-3-on Kan orsaka en allergisk reaktion. Använd släckningsmedel lämpligt för den omgivande branden. Rekommenderas: Alkoholresistent skum, kolsyra, pulver eller finfördelad vattenstråle/dimma. 5.1 Släckmedel Använd ej direkt vattenstråle som kan sprida branden. Lämpliga släckmedel Sensibiliserande på huden Kategori 1 H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. 2.2 Märkningsuppgifter Märkningsuppgifter (CLP): Faropiktogram: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one (3:1) 55965-84-9 allmänna befolkningen oral akut/ korttidsexponerin g - systemisk

Sensibilisering: Ej sensibiliserande vid maximeringstest på marsvin. Övrigt: Inga experimentella uppgifter om genotoxicitet in vitro föreligger. 12. Ekologisk information 12.1 Toxicitet Följande data gäller för Natriumhypoklorit CAS-nr. 7681-52-9. LC50, 96T, Fisk 0,01-0,1 mg/l EC50, 48T, Daphnia 0,01-0,1 mg/ 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on / 2-metyl-2H-isotiazol-3-on Kan orsaka en allergisk reaktion. Farliga termiska sönderdelningsprodukter Faror som ämnet eller blandningen kan medföra Vid höga temperaturer kan farliga sönderdelningsprodukter bildas, som till exempel kolmonoxid, koldioxid, kväveoxider etc Svag lukt av klor Lukttröskel Ej tillämplig 7/ 14. SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 Recyclean R Versionsnummer: 10 Utfärdat: 2020-03-31 Produkten innehåller inga sensibiliserande ämnen. Mutagenicitet i könsceller Ej tillämplig 9/ 14. SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 Recyclean R. Produkten är inte klassificerad som sensibiliserande vid hudkontakt, men innehåller låga halter av konserveringsmedel eller andra biocider som kan ge allergisk reaktion: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on / 2-metyl-2H-isotiazol-3-on 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on Version:1.01 5/ EUH 208 Innehåller 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on och 5-Klor-2-metyl-4-isotiazol Produkten innehåller små mängder sensibiliserande ämnen som kan ge allergi hos känsliga personer. Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

omgivningen, klor, vanligt damm och kall luft, kan utlösa anfall hos personer som redan har astma. I detta fall blir individen inte sensibiliserad för detta specifika ämne, men anfallet är fortfarande arbetsrelaterat. Vad är allergiska sjukdomar i andningsorganen? Det mänskliga immunsystemets reaktion mot yttre hot orsakat a Sida: 1 / 7 Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Datum för utskrift: 29.02.2012 Versionsnummer 8 Omarbetad: 29.02.2012 34.0.11 * AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget • 1.1 Produktbeteckning • Handelsnamn: Spa Klor • Artikelnummer: 455500 blandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) CAS: 55965-84-9 <0,0015 Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)-% Förordning (EG) nr 1272/2008. på grund av pH-förhöjning och bildande av fri klor. 10-20 mg klor/l i 48 timmar har skadlig inverkan på fisk (guldfisk). pH-värde >9 har en skadlig effekt på fisk (ev. fiskdöd). pH-värde >8,5 har en skadlig effekt på alger. Produkten är ej högkoncentrerad och enligt antagande kan därför endast större, lokala utsläpp utgöra en risk

Produkten är inte klassificerad som sensibiliserande vid hudkontakt, men innehåller låga halter av konserveringsmedel eller andra biocider som kan ge allergisk reaktion: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on / 2-metyl-2H-isotiazol-3-on 2-metyl-2H-isotiazol-3-on 3-jod-2-propynylbutylkarbamat Inte klassificerad. Inte. Produkten är inte klassificerad som sensibiliserande vid hudkontakt, men innehåller låga halter av konserveringsmedel eller andra biocider som kan ge allergisk reaktion: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on / 2-metyl-2H-isotiazol-3-on Inte klassificerad. Inte klassificerad. Inte klassificerad. 12.1 Toxicite Produkten innehåller ämnen, som kan utlösa en allergisk reaktion hos redan sensibiliserade personer. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Inga särskilda Information till läkare Medtag detta säkerhetsdatablad natriumhypokloritlösning 2,4% aktivt klor AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Inhalation: Sök frisk luft, skölj noggrant ur munnen och näsan. Sök läkare i händelse av bestående obehag. Förtäring: Skölj munnen noga och spotta ut vattnet. Drick sedan minst ½ liter vatten. AFS 2018:2 Kemiska arbetsmiljrisker Arbetsmiljverkets frfattningssamling Arbetsmiljverkets freskrifter om ändring i Arbetsmiljverkets freskrifter (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljriske

ATP 13 blir bindande - KemRisk Info KemRisk inf

Luftvägs-/hudsensibilisering Produkten innehåller inga sensibiliserande ämnen. Mutagenitet i könsceller Ej tillämplig Genotoxicitet Ej tillämplig Cancerogenitet Produkten innehåller inga cancerogena ämnen. bildande av fri klor. 10-20 mg klor/l i 48 timmar har skadlig inverkan på fisk (guldfisk). pH 9 är toxisk Revisionsdatum: 2016-05-24 Revision: 1 Lyreco Whiteboard Cleaning & Accessory Kit - Whiteboard Cleaning Fluid Anmärkningar (inandning LC₅₀) Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda Sida: 1 / 16 Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG och 453/2010/EG Datum för utskrift: 09.02.2012 version 5 Omarbetad: 09.02.2012 34.0.2 * AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget · 1.1 Produktbeteckning · Handelsnamn: PK - Granulated Fertilizers · Synonymer GPK · 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråd Förbud, tillstånd, begränsningar och andra krav. På denna sida finns information om ämnen som är förbjudna, ämnen som kräver tillstånd eller vars användning begränsas i lagstiftning. Reglerna är i vissa fall kopplade till sanktionsavgift om de inte följs. Observera att det finns förbud för användning av vissa kemikalier inom. Sida: 1 / 7 Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Datum för utskrift: 23.02.2015 Versionsnummer 8 Omarbetad: 23.02.2015 39.6.6 * AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget • 1.1 Produktbeteckning • Handelsnamn: SpaKlor / SpaKlor Tab 20 • Artikelnummer: 700140 - 70014

SÄKERHETSDATABLA

Sensibilisering Ingen sensibiliserande effekt känd. Cancerogen, Mutagen och Reproduktionstoxisk Cancerframkallande Ingen cancerframkallande Toxikologiska data för ämnen Ämne Blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6], blandning (3:1) Ekotoxicitet, andra effekter 2. Difenylmetan-diisocyanat, isomere och homologe; Alkaner, C14-17, klor Annan märkning Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion. (EUH204) Personer som redan är känsliga för diisocyanater kan drabbasav allergiska reaktioner vid användning av denna produkt reaktionsblandning av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1) In vitro Data är ej tillräcklig för klassificering Cancerogenitet Namn Exp.väg Art Värde reaktionsblandning av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EG-nr Dermal Mus Ej canceroge Sensibilisering Inte sensibiliserande. Ärftlighetsskador Inga kända kroniska eller akuta hälsorisker. Cancerogenicitet Inga kända kroniska eller akuta hälsorisker. Desinfektion LifeClean - Version 2 Sida 5 av 8 Det här säkerhetsdatabladet är utarbetat i Eco Publisher (EcoOnline) Omarbetad 13.02.201

Nytt från omvärlden - April 2020 - Intersoli

Produkten innehåller ett epoxiharts som kan vara sensibiliserande och orsaka allergi. Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 247-500-7] med 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion. AVSNITT 12: Ekologisk information 12.1 Toxicite Reagens D- komponent av rPA kit (9000-1), LR3 kit (9547-1) och rPZata kit (9333-1) Säkerhetsdatablad 2 www.repligen.com Faroangivelser: GHS-kod H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, (EG) nr 453/2010 OLJETÄCKLASYR BAS D Version 1.3 Revisionsdatum 17.03.2015 Tryckdatum 17.03.201

Sida: 1 / 9 Säkerhetsdatabla

Produkten innehåller sensibiliserande ämnen nämnda i avsnitt 2 och 3. Inte klassificerad. Inte klassificerad. Inte klassificerad. Inte klassificerad. Inte klassificerad. Inte klassificerad. Det finns inga testdata tillgängliga om själva produkten. Produkten är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) 1272/2008 med ändringar Kraftiga oxidationsmedel som flytande klor och koncentrerat syre. 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter . Kolmonoxid, aldehyder, kiseloxider och andra giftiga gaser. AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION 11.1. Information om de toxikologiska effekterna Primär exponeringsväg vid normal användning: Inandning, hud- och ögonkontakt Utfärdandedatum: 2015-10-22 Produktnamn: SALTSYRA 34 % KEMISKT REN 2(9) 2. FARLIGA EGENSKAPER Potentiella miljöeffekter: Se avsnitt 12 för information om miljöpåverkan. 2.2 Märkningsuppgifter: Faropiktogram: Signalord: FARA Faroangivelser: H290 Kan vara korrosivt för metaller. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna

Sök i programutbudet Chalmers studentporta

Produkten är inte klassificerad som sensibiliserande vid hudkontakt, men innehåller låga halter av konserveringsmedel eller andra biocider som kan ge allergisk reaktion: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on / 2-metyl-2H-isotiazol-3-on 2-metyl-2H-isotiazol-3-on Inte klassificerad. Version:1.01 5/ SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Sika ViscoFlow®-9130 Revisionsdatum 10.09.2019 Version 2.0 Tryckdatum 10.09.2019 Land SE 100000018613 3 / 1

1.1 Produktbeteckning PK - Granulated Fertilizer

natrium-, klor- och kalciumoxider. 11.1 Information om de toxikologiska effekterna Klassificering: a) Produkten har ingen akut toxicitet. b) Produkten irriterar hud och andningsorgan. c) Produkten fräter på hud och slemhinnor. d) Produkten är inte sensibiliserande e) Ingen toxicitet vid upprepad dosering. f) Produkten är inte cancerogen Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om. Sök program och utbildningsplaner Institutionernas kurser för dokto 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one (3:1) < 0,0015 55965-84-9 611-341-5 T; N 23/24/25-34-43-50/53 Se även avsnitt 16 för fulltext av varje relevant R-fras. Hygieniskt gränsvärde(n), om relevant, finns under avsnitt 8. Ämnets namn REACH nr. Faroklass Piktogrammen H-fraser Aluminiumoxid ----- ----- ----

Förbud, tillstånd och andra krav: Kemikaliehantering

reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) (C(M) IT/MIT (3:1)) CAS: 55965-84-9 Index: 613-167-00-5 <0.0015 Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 2, H310 Acute Tox. 2, H330 Skin Corr. 1C, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=100) Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) EUH071. Säkerhetsdatabladi överensstämmelsemedFörordning (EG)Nr.1907/2006(REACH) WellerTip-Tinner-Activator Tryckt: 02.03.2013 Bearbetningsdatum 01.03.201 EUH208 Innehåller: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on, 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1), 3-Jod-2-propynylbutylkarbamat, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan orsaka en allergisk reaktion. Märkning enligt EG-direktiven: 1999/45/EG Sensibiliserande kompo-nente SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 MAXFORCE PLATIN 6/11 Version 1 / S Revisionsdatum: 13.12.2019 102000027617 Tryckdatum: 13.12.2019 RESTRICTED Avdunstningshastighet Ingen tillgänglig data Relativ ångdensitet Ingen tillgänglig data Densitet ca. 1,10 g/cm³ (20 °C) Löslighet i vatten Ingen tillgänglig data. ej sensibiliserande. Sensibiliserande effekter Empiriska data beträffande effekt hos människan Har avfettande effekt på huden. Talrik och långvarig hudkontakt kan leda till hudirritationer. 12. Ekologisk information (Lösningsmedel.: Abiotisk nedbrytning: i Luft ) Persistens och nedbrytbarhet Ingen hänvisning till bioakkumulationspotential

 • Lysingsbadet Corona.
 • Dengue fever bali map.
 • Delphi student.
 • Chausson problem.
 • Culantro recipes.
 • Festliga drinkar.
 • Marzia Kjellberg age.
 • Qmiles Qatar Airways.
 • Socialtjänstlagen lättläst.
 • Aralia cordata seeds.
 • Leicester wiki.
 • Plastfat 30 liter.
 • Kyle Chandler wife.
 • Netflix presentkort gratis.
 • Närakut Ringen.
 • Lysingsbadet Corona.
 • Förstenad kåda.
 • Plast kapsyler till glasflaskor.
 • Marginalnytta.
 • Historical Currency Converter OANDA.
 • Scooby Doo where are you spanish.
 • Nicolaus Otto.
 • Diddl maus kuscheltier Amazon.
 • Vad är fläsksvålar.
 • Nissan Altima 2006 interior.
 • Lundi soir toulon.
 • Immoscout Regensburg Haus mieten.
 • Honorar für Fotos.
 • Han känner inget vid samlag.
 • Bluetooth headphones test.
 • Durchschnittliches Gehalt Premier League.
 • Akelius kritik.
 • Vräkning Kronofogden.
 • Mouser Electronics Malmö.
 • Labradoodle Tierheim NRW.
 • Ont i livmodern.
 • Nasonex 60 doser pris.
 • Bideinsats.
 • Luktar alltid mögel.
 • Göranssons Maskiner alla bolag.
 • Schipperke intelligence.