Home

Socialtjänstlagen lättläst

Socialstyrelsens lättlästa sidor. Nedan hittar du länkar till sidorna på lättläst svenska. Klicka på det du vill veta mer om. Klaga på och anmäl fel i sjukvården. Du kan klaga på hälsovården och sjukvården. Här berättar vi hur du gör. Klaga på och anmäl fel i socialtjänsten Vad är socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen handlar om dina rättigheter till socialbidrag, vård och omsorg. Den innehåller regler för hur samhället ska hjälpa alla som behöver hjälp och inte kan få hjälp av någon annan. Lagen kom 1982. Den bygger på frivillighet och självbestämmande Här hittar du material från oss som finns på lättläst svenska. Du kan även gå till vår sida för publikationer och skriva in lättläst i sökrutan. Då får du fram alla våra publikationer på lättläst svenska. Våra publikationer på lättläst svenska Lättläst sammanfattning. Det här är en lättläst sammanfattning . av en utredning om LSS och personlig assistans . Det är en extra lag och Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och andra lagar . gäller också för dem som har rättigheter . enligt LSS

LSS och SoL

Socialstyrelsens lättlästa sidor - Socialstyrelse

Socialtjänstlagen på lätt svensk

lättläst . Introduktion . LSS betyder lagen om stöd och service till vissa Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och andra lagar gäller lika mycket för dem som får extra hjälp av LSS. Ordet funktionshinder talar om att man har en skada. Skadan gör att vissa saker kan vara svåra Socialtjänstlagen , förkortat SoL, utgör grunden för socialtjänstens verksamhet i Sverige. Historik. Lagen föreslogs av svenska regeringen den 28 juni 1979, [1] trädde i kraft 1982, och ersatte de tidigare vårdlagarna - barnavårdslagen. Inledande bestämmelse. 1 § Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i samförstånd med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453). Insatserna ska präglas av respekt för den unges människovärde och integritet. Den som är under 18 år ska dock beredas vård enligt denna lag, om någon av de situationer som. • Socialtjänstlagens bestämmelser om personal med lämplig utbildning och erfarenhet förs samman i socialtjänstlagens kapitel om kvalitet • regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på hur myndigheten kan utveckla stödet till kommuner för systematisk uppföljnin Socialtjänstlagen handlar om vilka rättigheter du har till ekonomiskt bistånd, vård och omsorg. Den innehåller regler för hur kommunen ska hjälpa dig som inte kan få stöd på något annat sätt. Hjälpen som du kan få från socialtjänsten kallas bistånd

Lättläst material - Socialstyrelse

 1. Socialtjänstlagen lyfter också kvinnor som utsatts för övergrepp eller våld av en närstående. Våldet kan vara av olika slag, så väl psykiskt, fysiskt som sexuellt. Med närstående menas att offret har eller har haft en nära och förtroendefull relation med förövaren, som till exempel make, sambo, pojk- eller flickvän, syskon, barn eller barnbarn
 2. LSS lättläst. LSS är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en viktig lag för personer med autism och Aspergers syndrom. i andra lagar, till exempel socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Dessa har rätt till stöd enligt LSS 1
 3. En av de lagarna är socialtjänstlagen (SOL). En del personer med funktionsnedsättning behöver mer hjälp. Detta är en lättläst beskrivning av LSS. Vill du veta mer kontaktar du din LSS-handläggare på telefon 0570-816 00 växel. Sidansvarig: Maria Björn

Lättläst sammanfattning av Möjlighet att leva som andra

 1. 4 Socialtjänstlagen 4.1 En ramlag Socialtjänstlagen är i huvudsak en målinriktad ramlag. Med en ramlag avses att detaljregleringar undviks i så stor utsträckning som möjligt samt att verksamheten styrs genom mål och delmål som anges i lagen. Mot bakgrund av konstruktionen finns ett tolknings
 2. Myndigheten för tillgängliga medier producerar och distribuerar litteratur och tidningar i tillgängligt format för personer med läsnedsättning och deltar aktivt i utvecklingen av tillgängliga medier och ska vara ett kunskapscentrum
 3. finns i socialtjänstlagen, SoL. En LSS-handläggare utreder vilket stöd du behöver och bestämmer om du får boendestöd och hur mycket stöd du får. Om du får nej på din ansökan om boendestöd kan du överklaga. Din LSS-handläggare kan ge dig mer information om hur du överklagar. Det är också LSS-handläggare
 4. 2. Beträffande beslut enligt socialtjänstlagen (1980:620) om flyttningsförbud och tillfälligt flyttningsförbud ges övergångsbestämmelser i anslutning till lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. 1990:1403. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992
 5. Inledande bestämmelser. 1 § De i 1 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) angivna målen för samhällets socialtjänst skall vara vägledande för all vård som syftar till att hjälpa enskilda människor att komma ifrån missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel. Vården skall bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet och skall så.
 6. 1 § Regionen får till en kommun inom regionen överlåta skyldigheten att erbjuda hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) i ordinärt boende och i sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453), om regionen och kommunen kommer överens om det. Överenskommelsen får inte avse ansvar för hälso- och sjukvård som ges av läkare
 7. I Socialtjänstlagen står att den som inte har möjlighet att försörja sig själv har rätt till bistånd av social­nämnden. Biståndet kallas försörjningsstöd. Försörjningsstödet ska ge den enskilde en skälig levnads­nivå. Det ska dessutom stärka hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv

Socialtjänstlagen (2001:453), förkortas SoL, utgör grunden för socialtjänstens verksamhet. SoL reglerar att kommunen har det yttersta ansvaret för att de som bor i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Undantaget är asylsökande med flera. För dessa finns särskilda bestämmelser Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd och hjälp så att du kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Här kan du läsa om vilken hjälp du kan ansöka om som stöd i ditt liv Socialtjänstlagen (docx, 70 kB) Socialtjänstlagen (pdf, 79 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en bred reform av socialtjänstlagen i syfte att förenkla handläggningen och förbättra rättssäkerheten och tillkännager detta för regeringen Lättläst - Stöd vid funktionsnedsättning. LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och andra lagar gäller lika mycket för dem som får extra hjälp av LSS

Socialtjänstlag (2001:453) (SoL) Lagen

 1. Socialtjänstlagen lättläst. 1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 då socialtjänstlagen (1980:620) upphör att gälla. 2. Ett tillstånd eller ett förbud enligt den gamla lagen skall anses som ett tillstånd eller förbud enligt denna lag. 3 Socialstyrelsens lättlästa sidor
 2. TeleTal Talande webb Translate Teckenspråk Lättläst; Utbildning och barnomsorg Omsorg och stöd Stöd i hemmet Äldre Avgifter för vård- och omsorgsboende Demens och demensboende Fixartjänster Färdtjänst Kommunala pensionärsrådet Korttidsvistelse för äldre Måltider och lunchservering på boenden Servicehus Trygghetsboende Träffpunkte
 3. Lättlästa nyheter om coronaviruset och sjukdomen covid-19 inom hälsovård, sjukvård och äldreomsorg finns här: Lättläst om coronaviruset Publicerad 04 november 2014 · Uppdaterad 12 januari 202
 4. Lättläst om personlig assistans Du bor i Sverige som är ett land som tycker att alla människor har ett lika värde och att alla ska kunna leva ett gott liv. Om du har en funktionsnedsättning ska du kunna leva precis som alla andra i din ålder. Du ska kunna gå i skola, arbeta och träffa kompisar. Du ska också

Socialtjänsten och ekonomiskt bistånd - Socialstyrelse

Socialtjänstlagen (SoL) är en målinriktad ramlag vilket betyder att den innehåller övergripande mål och riktlinjer för Socialtjänsten. Den ska inte detaljstyra verksamheten eftersom huvudmännen utifrån det kommunala självstyret ska ha viss frihet att utforma insatserna efter lokala och regionala behov Först markerades detta för kvinnor som utsatts för våld eller andra övergrepp i hemmet. Numera är ansvaret utvidgat till hela gruppen av brottsoffer och till offrets anhöriga. De skyldigheter som socialnämnden har gentemot dig som brottsoffer regleras i Socialtjänstlagen 5 kap 11§, (SFS 2001:453 Lag(2007:225)) Ankomstkommunen blir enligt socialtjänstlagen barnets vistelsekommun. Ansvaret för socialtjänsten i ankomstkommunen blir därmed att utreda barnets behov av stöd och skydd, och detta ansvar är inte beroende av om vistelsen i kommunen ska bli kortare eller längre Du kan ringa till Region Gotland. Här får du hjälp att hitta rätt person som kan svara på dina frågor Telefon: 0498 - 26 90 00 Du kan också skicka e-post

Socialtjänstlagen på lättläst svenska Godmanskap iFoku

Aktuell lagtext förenklar ditt arbete. Boken innehåller lagtexten från 1 januari 2013. Sedan föregående upplaga har lagändringar gjorts i flera kapitel. Här finns även rättsfall och JO-beslut för att underlätta tolkningen av lagen. Socialtjänstlagen omarbetas och utvecklas hela tiden. Bland annat så har ett flertal bestämmelser ändrats och nya bestämmelser har införts i syfte. Översikt. Hälso- och sjukvårdslagen reglerar i korthet åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Här ingår sjuktransport och handhavande av avlidna medan tandvård har särskilda bestämmelser. Mål är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den.

Socialtjänstlagen lättläst LSS lättläst Senast uppdaterad: 2020-05-29. Dela artikeln med en vän: Maila en vän Dela via Facebook Dela via Twitter Dela via LinkedIn. Vi är på god väg. Lerums kommun vann tävlingen Bästa LSS-kommun 2019. Juryns motivering var bland annat. Lättläst; Other languages; Prenumerera; Kontakt; Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) SFS-nummer. 2019:473. Publicerad. 2019-06-25. Ladda ner. Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) (pdf 377 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS. När Centrum för lättläst år 2015 slogs ihop med MTM, följde verksamheten med läsombud och frivilliga högläsare med. Tillsammans med regionala arbetsgrupper där regionbiblioteken ingår, arrangerar MTM utbildningar och inspirationsdagar, och i bästa fall finns också lokala arbetsgrupper som arrangerar lokala träffar och bland annat rekryterar och utbildar frivilliga högläsare Lättläst Alla som vistas i en kommun har enligt socialtjänstlagen rätt att få stöd till sin försörjning och livsföring i övrigt, om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Kontak Socialtjänstlagen, SoL, som reglerar stöd från kommunen för social och ekonomisk trygghet. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer med funktionsnedsättning

Socialtjänstlagen är en ramlag; tanken är att varje individ ska få precis det stöd hen har rätt till och behöver - varken mer eller mindre. Det är ytterst upp till socialsekreterarna i varje kommun att göra de individuella bedömningarna, utifrån handböcker från Social ­ styrelsen, prejudicerande domar och råd För nästan exakt tio år sedan, år 2001, kompletterades socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) med en särskild bestämmelse om socialtjänstens ansvar för brottsoffer. Enligt denna bestämmelse (5:11 SoL) bör socialnämnden verka för att den som utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd och hjälp. Carina Ljungwald har i sin avhandling, som finansierats av Brottsofferfonden.

Lättläst. Lyssna. Skriv ut. Kontakta oss. Lyssna Ansök om stöd. Ansökan om omsorg, stöd och service görs till kommunens biståndshandläggare. Det är det individuella behovet av hjälp som avgör vilken form av stöd som beviljas. Ansökan omsorg, stöd och service enligt Socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen, SoL, framhåller att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring ska få möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. på lättläst svenska. Barnkonventionen i sin helhet. Barnkonventionen - kortversion

Äldreguiden - Socialstyrelse

 1. Översynen av socialtjänstlagen förlängs Publicerad 30 april 2020 Den av regeringen beslutade översynen av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter (dir. 2017:39) får förlängd utredningstid
 2. Socialtjänstlagen på lättläst svenska; Sidan publicerad av: Eva Pettersson. Senast uppdaterad: 11 mars 2021 Hitta på sidan. Så här ansöker du om stöd; Tyresö kommun. Telefon 08-578 291 00. E-post kommun@tyreso.se. Besöksadress. Marknadsgränd 2. Tyresö centrum. Postadress
 3. Du som har en funktionsnedsättning ska kunna leva ett normalt liv i hemmet, jobbet, skolan och på fritiden. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en av lagarna som styr kommunens arbete för personer med funktionsnedsättning
 4. Socialtjänstlagen lättläst LSS lättläst LSS Senast uppdaterad: 2020-04-08. Dela artikeln med en vän: Maila en vän Dela via Facebook Dela via Twitter Dela via LinkedIn. Vi är på god väg. Lerums kommun vann tävlingen Bästa LSS-kommun 2019. Juryns motivering var bland annat att kommunen är bra.
 5. Centrum för lättläst ger ett bra exempel på bearbetning av text på sin hemsida. Framställning om bistånd enligt socialtjänstlagen § 6 beviljas i form av färdtjänst enligt ovan skrivs om till Vi har bestämt att du ska få färdtjänst
 6. Texten är lättläst. Det viktigaste finns med utan svåra ord. De viktigaste ändringarna i socialtjänstlagen är de här: Du får rätt att överklaga alla beslut om hjälp i domstol. Socialtjänsten ska göra en vårdpla . Hälso- och sjukvårdslagen Vårdgivarguide . Lagen kom 1982. Den bygger på frivillighet och självbestämmande

Vad gör Socialstyrelsen? - Socialstyrelse

Lättläst Other languages Start / Om SiS / Tillsyn Organisation Expandera meny. Ledningsgrupp. Lagar, förordningar Alla som arbetar inom SiS ska enligt socialtjänstlagen medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet Lättläst Du som bor eller ska Den som flyttar med till ett särskilt boende utan egna biståndsinsatser omfattas inte av avgiftsbestämmelserna i socialtjänstlagen och därför gäller inte högkostnadsskyddet för den medboendes avgift.. Omsorg och stöd - lättläst; Funktionsnedsättning. Om du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt, har du rätt att ansöka om hjälp och stöd för att klara din vardag utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Den nya socialtjänstlagen 2008 : med lagtext och

Socialtjänstlagen - Wikipedi

Socialtjänstlagen är den lag som styr reglerna kring försörjningsstöd. Förutom socialtjänstlagen finns det andra särskilda regler kring försörjningsstöd. Lyssna Lättläst Teckenspråk Skriv ut Dela. facebook twitter linkedin E-post Dubbeldiagnosteamet arbetar med samsjuklighet, det vill säga med personer som har psykisk ohälsa och samtidigt har ett missbruk. Dubbeldiagnosteamet drivs gemensamt av socialtjänsten och psykiatrin i Skellefteå

Socialtjänstlagen 2017 är sedan lång tid en nödvändig uppslagsbok för alla som arbetar med socialt arbete inom kommunal socialtjänst eller med socialt arbete inom andra välfärdsområden. Även alla som arbetar med utsatthet på ideell bas har stor nytta av boken Socialtjänstlagen lättläst Senast uppdaterad: 2020-06-30. Dela artikeln med en vän: Maila en vän Dela via Facebook Dela via Twitter Dela via LinkedIn. Vi är på god väg. Lerums kommun vann tävlingen Bästa LSS-kommun 2019. Juryns.

Överklaga bistånds­beslut - Strömsunds kommun

Vad är LSS? L SS är en lag som ger dig med autism eller annan omfattande funktionsnedsättning rätt att få extra stöd i vardagen. Syftet är att stödet ska hjälpa dig att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. LSS är en förkortning för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Lättläst Den som inte själv ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv enligt 4 kap.1 § i Socialtjänstlagen. Socialnämndens riktlinjer för insatsen boendestöd. Boendestöd beviljas från 18 år och uppåt Alla som arbetar med myndighetsutövning behöver ha aktuell lagstiftning nära till hands för att garantera klienter och brukare en rättssäker samhällsservice. Motsatsen leder till både personligt lidande för den enskilde och slöseri med tid och pengar för att hantera överklaganden. Socialtjänstlagen 2018 är sedan lång tid en nödvändig uppslagsbok för alla som arbetar med.

Sysselsättning är ett bistånd enligt socialtjänstlagen. Du ansöker hos Västerås stads biståndshandläggare. Stöd och service enligt LSS. Utöver dessa stödinsatser kan du även ha rätt till stöd enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om stöd och service enligt LS I Socialtjänstlagen, SoL, står det att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till stöd. Att den enskilde genom biståndet ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Att stödet ska utformas så att det stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv Lättläst Other languages Start / Om SiS / Avslutade projekt / Stödja arbetet med samordnad individuell planering (SIP) Organisation Expandera meny. Ledningsgrupp. Lagar I både hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen står det att en samordnad individuell plan. Centrum för lättläst och FUB. Mer information har Centrum för lättläst, tel 08-640 70 90, hemsida www.lattlast.se (nytt fönster) och Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna, FUB, tel 08-508 866 00, hemsida www.fub.se (nytt fönster

Socialtjänstlagen. Utkom från trycket den 19 juni 2001. Utfärdad den 7 juni 2001. Socialtjänstens mål. 1. Socialtjänstlagen. Hälso- och sjukvårdslagen. Jag tycker att det är bra att det finns svenskar lagar på lättläst. Jag har läs på LSS-lagen och jag förstord vad det innebär att ha LSS och vilken/vilka hjälp man har rätt till. Jag skulle verkligen rekomendera att man skriver ut lagar på Lättläst!! Ha det så bra tills vi hörs igen!

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Socialtjänstlagen (SoL) är en så kallad ramlag. Det innebär att den inte reglerar rättigheter för dig som person, utan beskriver vilka skyldigheter vi som kommun har. Lagen styr i stort sett all social verksamhet i kommunen. Det kan gälla stöd till barn och unga, äldre, missbrukare och/eller människor med funktionsnedsättning Information på lättläst svenska.. Till grund för kommunens insatser finns lagar och förordningar. Dessa insatser regleras främst av Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL) Socialtjänstlagen 3 kap 6 b § 1 st: Socialnämnden får utse en särskild person (kontaktperson) eller en familj (kontaktfamilj) med uppgift att hjälpa den enskilde och hans eller hennes närmaste i personliga angelägenheter, om den enskilde begär eller samtycke Kontaktperson är en insats som kan beviljas enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade eller SoL, socialtjänstlagen. Kontaktperson enligt LSS. En viktig uppgift för en kontaktperson är att bryta din isolering genom samvaro och genom hjälp till fritidsverksamhet Skillnad på stöd från LSS och från SoL, Socialtjänstlagen Lagen om stöd och service har förändrats. LSS-insatser ges idag till funktionshindrade som ingår i LSS personkretsar. Men vilka som bedöms ingå där har skiftat sedan lagen kom, en del har till och med fått sina insatser borttagna

Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag - Regeringen

Socialtjänstlagen hittar du här. En placering enligt socialtjänstlagen är frivillig. Mot bakgrund av detta bör det inte vara några problem för dig att få hem din dotter. Min rekommendation är att du tar kontakt med din handläggare på socialtjänsten och diskuterar frågan med honom eller henne Det beslutet grundar sig på socialtjänstlagen och den kommunala vägledning som finns, samt dina behov och önskemål. Du får utredningen samt ett skriftligt beslut skickat till dig. I beslutet framgår tydligt vilken hjälp du har fått beviljad eller om du har fått avslag på din ansökan Olika stödinsatser finns för dig som har varaktiga psykiska funktionsnedsättningar, så som boendestöd, sysselsättning och bostad med särskild service. Insatserna ska ge dig ett personligt utformat stöd som ger dig möjligheter att få struktur i vardagen och stärka din förmåga till ökad självständighet Lättläst Det finns också stöd till dina anhöriga och personer med tillfällig funktionsnedsättning. Det finns flera lagar som ger dig med en funktionsnedsättning rätt till stöd och service, dels socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Anmälan av offentligt driven verksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 2018 jul 12. E-tjänster och blanketter. Den här blanketten är till för dig som vill anmäla en ny verksamhet eller ändringar i en befintlig verksamhet som drivs enligt SoL

Kort om socialtjänstlagen - Klippans kommu

Socialtjänstlagen Jämställ

de lättlästa versionerna är kortare överlag och innehåller färre antal meningar. Sammantaget kan det konstateras att de förändringar som gjorts i de anpas-sade versionerna följer, i det stora hela, Beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen (Sundin 2007:89) Statistiken visar omfattningen av omedelbara omhändertaganden och placering för vård utanför det egna hemmet enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) för barn och unga i åldern 0-20 år Lättläst Teckenspråk TeleTal Talande webb Translate Teckenspråk När du ansöker om hemtjänst gör kommunen en bedömning av dina behov utifrån socialtjänstlagen. Du betalar omsorgsavgift och personliga kostnader i efterskott

Med makt följer ansvar - Socialtjänstens

Autism- och Aspergerförbundet - LSS lättläs

Socialtjänstlagen är en ramlag. Det betyder att det inte är detaljstyrt vad du kan ansöka om. Det kan nämligen vara väldigt olika från person till person vad man behöver för att kunna ha levnadsvillkor enligt socialtjänstlagens mål TIPS! Verktyg Trappan är en rekryteringslathund som innehåller elva steg till en jämställd rekrytering.. Trappan - jämställd rekrytering. Länk Hela lagen finns att läsa i Svensk författningssamling.. Svensk författningssamling. Länk Diskrimineringsombudsmannen (DO) är den myndighet som arbetar med att se till så att diskrimineringslagen följs Om du vill läsa lättläst ska du titta efter symbolen och texten för lättläst. Du hittar symbolen längst upp på vår webbplats. Om du klickar på den hittar du den information som är skriven på lättläst. Vem behöver lättläst? Vi vet att många människor har svårt att läsa. 25 procent av alla vuxna människor i Sverige har.

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Lättläst om LSS - Startsida - Arvik

Från och med 1 januari 2019 krävs tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg för att bedriva hemtjänst och boendestöd, enligt socialtjänstlagen. Det innebär att det sökande företaget ska ansöka och erhålla ett godkänt tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg för att bli godkänd som utförare i Uddevalla kommu I socialtjänstlagen finns bestämmelser om dina rättigheter till stöd. De stöd- och hjälpinsatser som du kan få enligt socialtjänstlagen kallas bistånd. Avsikten med det bistånd som kommunen beviljar är att stärka dina möjligheter till ett självständigt liv Hos handläggarenheten kan du få information om det stöd och den hjälp som kommunen ansvarar för inom vård och omsorg. Biståndshandläggarna utreder och fattar beslut om stöd och hjälpinsatser inom socialtjänstlagen (SoL) samt utreder och fattar beslut om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lagstiftning | Jämställ

4.1 En ramlag - Regeringskanslie

Anhörigstöd och avlösning. Det skänker både trygghet och glädje att ta hand om en anhörig/närstående som behöver hjälp i vardagen. Att vårda, stödja och hjälpa den man älskar och bryr sig om är både naturligt och känns självklart Tillgänglig vård - korta vårdköerna I nuläget står över 86 000 personer i kö för att få vård. Vårdköerna till operation har mer än fördubblats sedan förra valet. Nästan hälften av patienterna inom cancervården får inte vård i tid Kontaktuppgifter. Kommunen@uddevalla.se. Telefon: 0522-69 60 00. Röststyrd växel: 0522-69 70 00. Besöksadress. Varvsvägen 1. Postadress. Uddevalla kommu

Myndigheten för tillgängliga medier - talböcker

Beslutet innebär att all personal ska använda heltäckande visir när de utför omsorgsmoment inom en radie av 2 meter. Beslutet gäller för omvårdnad till alla personer som tillhör riskgruppen och oavsett om personen visar symptom på smitta av covid-19 eller inte Socialtjänstlagen garanterar att varje medborgare ska uppnå en skälig levnadsnivå. Bistånd enligt socialtjänstlagen beviljas bara om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Du som har en funktionsnedsättning som inte omfattas av en personkrets enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrad (LSS), kan få hjälp genom SoL Vi har enligt socialtjänstlagen ansvaret att arbeta med uppsökande verksamhet. Verksamheten är i förebyggande syfte för att främja din hälsa och livskvalitet. Vid besöket vill vi: Samtala med dig om vardagsliv, hälsa, trygghet och säkerhet utifrån ett frågeformulär. Erbjuda information, råd och stöd om du önskar det På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd - Kungsörs kommun

Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU. Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS) Statistiken visar omfattningen av omedelbara omhändertaganden och placering för vård utanför det egna hemmet enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) för barn och unga i åldern 0-20 år I Svalövs kommun finns olika typer av boende med särskild service för vuxna enligt LSS, och boendestöd enligt Socialtjänstlagen. Gruppbostad Gruppbostad är ett bostadsalternativ för dig som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov Socialtjänstlagen (2001:453), 3 kap. 6 § SoL, Sveriges Riksdag > Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2011:12) (pdf, öppnas i nytt fönster En person som bor i en bostad som har beviljats efter en särskild biståndsprövning enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan inte beviljas bostadsanpassningsbidrag för att anpassa bostaden, om bostaden tillhör någon av de kategorier som pekas ut i 6 § lagen om bostadsanpassningsbidrag. Boendeformer som undantas i lagens 6 § De. FN:s barnkonvention slår fast att barn är individer med egna rättigheter. I UNICEFs arbete utgår vi alltid från barnkonventionen, den är vårt uppdrag Socialtjänstlagen ska främja människans ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. Tyvärr är det många barn som varken får denna trygghet, jämlikhet eller är en del av samhällslivet

 • Schrot und korn de gewinnen.
 • Badminton doubles Rules.
 • Svavel Periodiska systemet.
 • Sonos studentrabatt.
 • Vegetarisk matlagning reportage.
 • Arms Christina Perri.
 • Gymnastikdräkt krossad sammet.
 • Norrøna.
 • Winston Churchill brainy quotes.
 • Stationen Örkelljunga lunchmeny.
 • Pakethållare Biltema.
 • Färgcirkel varma kalla färger.
 • Kleine Wohnung kaufen Amstetten.
 • When Marnie Was There explained.
 • The Phantom of the Opera full stage show.
 • VRN Verkaufsstellen.
 • Dix Hallpike Epleys manöver.
 • AllShare play Mac.
 • På grund av spanska.
 • Skära parmaskinka.
 • Emin B Vitamin.
 • Wetter Meinerzhagen 7 Tage.
 • Performance folkhögskola.
 • Roslagsmahogny miljövänligt.
 • 1 knop i m/s.
 • Sandwichmaker mit wechselplatten Lidl.
 • Korvbröd recept torrjäst.
 • Solceller från Polen.
 • Solenoid 12V kopplingsschema.
 • Talk to someone reddit.
 • Whatsapp krypterade samtal.
 • Festliga drinkar.
 • Postpartner Lermoos.
 • GoAnywhere.
 • Bilderrahmen nach Maß.
 • Trail Running wettkämpfe Schweiz 2021.
 • Western kentucky football depth chart.
 • Avskaffa alkoholmonopolet.
 • Yak wool Sweater.
 • Spotify felkod 8.
 • Feral Druid Covenant.